مهوش طیرانی بابایی

مهوش طیرانی بابایی

رئیس هیات مدیره
کامران گنجی

کامران گنجی

مدیرعامل
اسماعیل ناطقی

اسماعیل ناطقی

عضو هیات مدیره

ماکان شاملوی گرجایی

ماکان شاملوی گرجایی

عضو هیات مدیره
علیرضا لسان

علیرضا لسان

عضو هیات مدیره
محمدباقر اثنی عشری

محمدباقر اثنی عشری

عضو هیات مدیره