پروانه بهره برداری شرکت پتروکیمیای ابن‌سینا با ظرفیت تولید سالانه 23هزار تن انیدرید مالئیک و 24هزار تن ایزو بوتان است.

پتروکیمیای ابن سینا در سایت دو منطقه ویژه اقتصادی شهرستان ماهشهر قرار دارد.